1. Scenariusz lekcji przyrody dla klasy VI


Temat : Przystosowanie płazów do życia wodno-lądowego .Cele lekcji:


Wiadomości:


Umiejętności:


Postawy:


Metody pracy: praca z podręcznikiem i atlasami „Płazy chronione w Polsce” , oglądanie

filmu „ Płazy krajowe „


Forma pracy: praca indywidualna i grupowa.


Środki dydaktyczne: podręcznik, albumy „Płazy chronione w Polsce”, film video , plansze

„Płazy chronione” , karta pracy.


Przebieg lekcji:


I. Faza wstępna:

  1. Powtórzenie wiadomości, : W jaki sposób zwierzęta przystosowały się do życia w wodzie?

  2. Krótki konkurs „Czy znasz płazy krajowe?”

Nauczyciel demonstruje ilustracje płazów żyjących w Polsce, a uczniowie zapisują ich nazwy na wcześniej przygotowanych kartkach. Następnie w parach wymieniają się kartkami. Nauczyciel ponownie umieszcza ilustracje płazów na tablicy w takiej kolejności jak poprzednio, podając ich nazwy. Uczniowie sprawdzają ilość poprawnie nazwanych płazów i wybierają zwycięzcę konkursu.

Następnie segregują ilustracje według podobieństw w wyglądzie ( zad .1 w karcie pracy).W ten sposób uczniowie poznają 2 grupy płazów: ogoniaste i bezogonowe.
II .Faza realizacji:


1.Nauczyciel stawia pytanie: Czy żaba to zwierzę wodne ? Uczniowie formułują dwie hipotezy:

- tak , żaba to zwierzę wodne ,

- tak , żaba to zwierzę lądowe.

Przed wyborem i uzasadnieniem wybranej odpowiedzi wyznaczony uczeń odczytuje z książki wiersz Jana Brzechwy „Żaba” .Na podstawie analizy wiersza dochodzą do wniosku , że żaba to zwierzę wodno-lądowe.

  1. Nauczyciel dzieli klasę na grupy (uczniowie pracują w grupach jednym frontem) wg instrukcji w karcie pracy (zad.2 ).

3. Grupy kolejno prezentują wyniki swojej pracy . Nauczyciel kontroluje poprawność

wypowiedzi uczniów i ewentualnie uzupełnia brakujące ,istotne informacje


III. Faza podsumowująca :


1 .Krótkie podsumowanie i powtórzenie poznanego materiału – film video

2.Ocena pracy uczniów

3.Zadanie pracy domowej: Wyszukać w dostępnych źródłach odpowiedzi na pytanie, :

W jaki sposób płazy opiekują się swoim potomstwem ?.

Karta pracy1.Posegreguj ilustracje płazów według podobieństw w wyglądzie .Wpisz je w odpowiednie miejsce w tabelce .


Płazy

Ogoniaste

Bezogonowe


Salamandra plamista , traszki: zwyczajna ,

grzebieniasta , górka i karpacka.


Żaby : zielona , wodna .

Ropuchy : szara , zielona , paskówka .

Rzekotka drzewna , kumak nizinny i górski.2 .Na podstawie podręcznika i innych źródeł dostępnych na lekcji zapoznaj się z budową płazów , a następnie uzupełnij tabelkę.Przystosowanie płazów do życia :

w wodzie

na lądzie


1.Opływowy kształt ciała

2.Śluz zmniejsza opór w wodzie

3.Palce kończyny tylnej spięte błoną pławną, umożliwiają pływanie

4.Zapłodnienie i rozwój odbywa się w wodzie.


1.Śluz umożliwia wymianę gazową przez

skórę.

2.Płuca do oddychania tlenem

atmosferycznym.

3.Oczy osłonięte powiekami.

4.Kończyny 4 i pięciopalczaste

przystosowane do skakania.


Autor: Helena Kozak


Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV
Temat: Jaką drogę odbywa pokarm pobrany przez człowieka?
Cele lekcji :

Wiadomości:

-uczeń wymienia narządy wchodzące w skład układu pokarmowego

-wyjaśnia procesy zachodzące w układzie pokarmowym

-wyjaśnia pojęcia : enzymy, trawienie ,wchłaniani .Umiejętności :

- uczeń wskazuje narządy wchodzące w skład układu pokarmowego

na tablicy graficznej , modelu człowieka

-właściwie przedstawia istotę odżywiania się


Postawy:

-uczeń zachowuje higienę jamy ustnej i higienę rąk


Metody pracy: pogadanka ,oglądanie filmu video” Było sobie życie”( jama ustna-higiena i trawienie pokarmów). Oglądanie tablic graficznych i modelu człowieka.


Forma pracy: indywidualna i grupowa.


Środki dydaktyczne: podręcznik ,karta pracy, atlas anatomiczny ,model człowieka ,film video, , kartoniki z napisami odcinków układu pokarmowego .

Przebieg lekcji:

I. Faza wstępna :

1.Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji. Nauczyciel zadaje pytania:

  1. Jakie znasz składniki pokarmowe?

  2. Jaką funkcję pełnią w organizmie białka , cukry, tłuszcze , witaminy i sole mineralne?

2.Wprowadzenie do tematu lekcji: Uczniowie układają z rozsypanki wyrazowej części układu pokarmowego (Zad.1 w karcie pracy) . Następnie odczytują te wyrazy i wspólnie z nauczycielem precyzują temat lekcji i zapisują w zeszycie .II .Faza realizacji :


1 .Nauczyciel zadaje pytanie :Jaka jest kolejność wędrówki pokarmu

w organizmie człowieka ?

napisami odcinków przewodu pokarmowego .

człowieka i na własnym ciele


2.Nauczyciel podaje zagadnienia problemowe:

a) Co dzieje się z pokarmem w poszczególnych odcinkach układu pokarmowego ?.

b) Co to jest trawienie ?.

c) Na czym polega wchłanianie ?

d) Co dzieje się ze zbędnymi resztkami pokarmu .

Uczniowie pracują w grupach z podręcznikiem i atlasem anatomicznym.

Wykonują zad .3 w karcie pracy .

3.Uczniowie udzielają odpowiedzi na podane zagadnienia problemowe .

Nauczyciel uzupełnia wiadomości .

4.Uczniowie oglądają fragment filmu „Było sobie życie” a następnie wyjaśniają :

Jak dbać o higienę jamy ustnej ?.


Faza podsumowująca :


1. Uczniowie utrwalają wiedzę zdobytą na lekcji :

-Jak wędruje pokarm w organizmie człowieka ?

-W których odcinkach przewodu pokarmowego odbywa się trawienie ?.

2. Nauczyciel ocenia aktywności uczniów lekcji .Karta pracy


1.Zpodanych zestawów liter ułóż wyrazy .Jaki układ zbudowany jest z tych elementów ?.MA JA UST NA ...........................................................

DEK ŁĄ ŻO ............................................................

LI JE TO BE GRU ..............................................................


ŁYK PRZE ..............................................................

TO JE LI KIE CIEN ..............................................................


2.Opisz rysunek przedstawiający budowę układu pokarmowego .

3.Napisz jaką rolę w trawieniu pokarmów pełnią następujące narządy

układu pokarmowego ?.Narządy

Rola


Jama ustnaRozdrobnienie , zmieszanie ze śliną

i połykanie pokarmu

PrzełykMechaniczne przesuwanie pokarmu za pomocą mięśni

Żołądek


Rozkład pokarmu przez enzymy trawienne

Jelito cienkie


Rozkład częściowo już strawionego pokarmu przy udziale żółci oraz soku trzustkowego , wchłanianie pokarmu strawionego do krwi


Jelito grube


Formowanie kału z nie strawionego pokarmu .Autor : Helena Kozak


    1. Scenariusz lekcji przyrody dla kl. IV
Temat : Jak zwierzęta spędzają zimę ?Cele :

Wiadomości :

-uczeń określi zmiany zachodzące w przyrodzie zimą

-poda dni , w których rozpoczynają się pory roku

-wyjaśni pojęcie przesilenie zimowe

określi wpływ pogody życie i zachowanie organizmów żywych .


Umiejętności :

-uczeń rozpozna i opisze poznane zwierzęta


-właściwie interpretuje przystosowanie zwierząt do przetrwania zimyPostawy :

-troszczy się o ptaki w okresie zimowym

-ubiera się stosownie do pory roku

-współpracuje w grupie


Metody nauczania :

Pogadanka , dyskusja , praca z książką


Środki dydaktyczne : film , fazogram , tablice zwierząt atlasy zwierząt .

koperty z ilustracjami zwierząt .


Przebieg lekcji :I . Faza wstępna :

1.Przypomnienie wiadomości z lekcji poprzednich :

-Skąd się biorą pory roku ?

-Wymień pory roku ?

-Kiedy zaczyna się kalendarzowa zima ?

-Jakie zmiany zachodzą w przyrodzie zimą ?

(Nauczyciel rysuje na tablicy bałwana , a uczniowie zgłaszają pojęcia , które określają zmiany zachodzące w przyrodzie zimą i zapisują je wokół bałwana ) .


drzewa nie mają

pada śnieg liści


krótki dzień , długa noc zwierzęta śpią

(niektóre)


jest mróz

woda zamarza

słońce słabo

grzeje


Uczniowie dochodzą do wniosku , że zima jest trudnym okresem dla życia roślin i zwierząt .

Wspólnie z nauczycielem formułują temat lekcji i zapisują w zeszycie .II .Faza realizacji :

1 .Obejrzenie fragmentów filmu i fazogramu pt .Jak zwierzęta spędzają

zimę ? .

2 .Praca w grupach(4-5 osobowych ) .Każda z grup otrzymuje kopertę ,

w której są 2 ilustracje zwierząt . Uczniowie rozpoznają te zwierzęta i na podstawie filmu , fazogramu i atlasu zwierząt określają ich przystosowania do przetrwania zimy zwracając uwagę na: sposób zdobywania pokarmu i ochronę przed zimnem .

3 . Wyciągnięcie wniosków i zapis w postaci tabelki (na tablicy i w zeszycie) .


Zwierzęta aktywne przez

Cały rok


Zwierzęta śpiące w zimie

Ptaki odlatujące na

Zimę do ciepłych

krajów

lis

sarna

wróbel

sroka


żaba

borsuk

jeż

nietoperz

bocian

jaskółka

skowronek

żuraw

4 . Burza mózgów : Jak pomóc zwierzętom w przetrwaniu zimy ?

(dokarmiać ptaki , zakładać budki i karmniki , naprawiać karmniki i budki , zakładać paśniki dla saren ).

Zwrócić uwagę na to , jak dokarmiać ptaki ?III .Faza podsumowująca :

1 .Quiz’’ Odgadnij jakie to zwierzę ?

Każda grupa przygotowuje się , a następnie za pomocą gestów , ruchów przedstawia wylosowane zwierzę . Uczeń , który rozpozna to zwierze omawia jego przystosowanie do przetrwania zimy .( niedźwiedź , wiewiórka , zając , wilk , gołąb ) .

2 . Podsumowanie i ocena pracy zespołów .

3 . Zadanie pracy domowej :Napisz , jak pomagasz zwierzętom w przetrwaniu zimy .

Autor :Helena Kozak


      1. SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY DLA KL.IV

(z wykorzystaniem internetu)

Temat lekcji :Rośliny i zwierzęta pustyni .


Cele lekcji :

Wiadomości :

-uczeń wymienia cechy klimatu pustynnego

-podaje przykłady roślin , które rosną na pustyniach

-podaje przykłady zwierząt żyjących na pustyni

-rozumie pojęcia : oaza , półpustynia

Umiejętności :

-uczeń rozumie wpływ czynników klimatycznych na sposób życia

roślin i zwierząt w środowisku pustynnym

-opisuje przystosowania roślin i zwierząt do życia w warunkach

Postawy :

- uczeń dostrzega rolę wody w życiu organizmów na Ziemi

-doskonali umiejętność pracy w grupie

Metody pracy :dyskusja , praca z internetem

Środki realizacji :praca indywidualna i grupowa


Przebieg lekcji :

I .Faza wstępna :

1 .Przypomnienie z ostatniej lekcji :

Jak powstaje pustynia ?

Rodzaje pustyń

2 .Podanie i zapis tematu lekcji .


II .Faza realizacji :


1 .Podział klasy na 3 zespoły .Każdy zespół otrzymuje kartę pracy i

informacje na dany temat wyszukuje w internecie .

2 .Prezentacja odpowiedzi przygotowanych przez zespoły .


Faza podsumowująca :

1 .Ocena pracy uczniów .

2 .Podanie pracy domowej : zad . 31 , 32 , 33 ze str .53 z zeszytu ćwiczeń

Karta pracy

Grupa I.
Wyszukaj w internecie informacje na podane zagadnienia i wpisz

je do tabelki .

Klimat pustyń

Jakie elementy składają się na klimat

pustyń ?


W jakiej strefie klimatycznej leży Sahara ?

Jakie warunki klimatyczne panują na

pustyni ?Który z tych elementów ma największy wpływ na życie roślin i zwierząt ?Karta pracy

Grupa 2 .Wyszukaj w internecie informacje na podane zagadnienia i wpisz je do tabelki .

Roślinność

pustyń


Jakie zwierzęta można spotkać na pustyni ?
W jaki sposób przystosowały się do życia na pustyni ?

Jak wygląda roślinność w oazie ?


Karta pracy

Grupa III.Wyszukaj w internecie informacji na dany temat i wpisz je do tabelki .Zwierzętapustyń

Jakie zwierzęta można spotkać na pustyni ?

W jaki sposób przystosowały się do życia na pustyni ?

Czy ze strony spotkanych zwierząt grozi nam jakieś niebezpieczeństwo?

Autor :Helena KozakSCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY DLA KL .IV

przeprowadzonej w pracowni informatycznejTemat lekcji :Ptaki różnych środowisk .


Cele lekcji :

Wiadomości :

-uczeń podaje przykłady ptaków żyjących w różnych

środowiskach ,

-wymienia gatunki ptaków chronionych ,

-wymienia cechy budowy ptaków ułatwiających życie w

danym środowisku .

Umiejętności :

-uczeń rozpoznaje na planszach pospolite gatunki ptaków

-przedstawia cechy budowy dziobów i kończyn tylnych ,

ptaka w aspekcie przystosowań ptaków do środowiska ,

-potrafi korzystać z internetu .

Postawy :

-uczeń wykorzystuje wiedzę w działaniach na rzecz ochrony

przyrody ,

-rozumie potrzebę ochrony ptaków .

Metody pracy :

pogadanka ,praca z internetem , dyskusja .

Formy realizacji : praca indywidualna i w grupach


Środki dydaktyczne :atlas ptaków ,internet , podręcznik , tablice graficzne

:,, Ptaki chronione” , loteryjka wyrazowa .


Przebieg lekcji :

I .Faza wstępna :

1 .Sprawdzenie wiadomości dotyczących przystosowania ptaków do lotu .

2 .Wyjaśnienie celów lekcji .

3 .Sformułowanie i zapis tematu lekcji .

II.Faza realizacji :

1 .Nauczyciel dzieli klasę na grupy , wyjaśnia sposób pracy .

2 .Uczniowie pracują w grupach .Wyszukują informacje o przystosowaniach

ptaków do środowiska w podręczniku , atlasach ptaków oraz w internecie .

Zdobyte informacje wpisują do tabelki .

Grupy ptaków

Przystosowanie do

środowiska

Budowa dzioba

(rysunek)

Budowa stopy

(rysunek)


BlaszkodziobeDrapieżneKuraki


BrodząceWróblowate

PingwinyStrusie
3 .Uczniowie prezentują wyniki swoich opracowań .Nauczyciel uzupełnia wiadomości.

4 .Następnie uczniowie odczytują z tablic graficznych ptaki podlegające ochronie

gatunkowej w Polsce .

5 .Krótka dyskusja na temat : Dlaczego chronimy ptaki ?III .Faza podsumowująca :

1 Każdy zespół otrzymuje loteryjkę (elementy loteryjki są wycięte ) .Zadaniem

uczniów jest pogrupowanie wyrazów w taki sposób , aby każda grupa zawierała

nazwę ptaka ,kształt dzioba i rodzaj pokarmu .Chętni uczniowie przypinają

elementy loteryjki do tablicy , pozostali sprawdzają poprawność wykonanego

zadania i ewentualnie poprawiają błędy .

2 .Ocena pracy uczniów .


Autor :Helena KozakKonspekt lekcji przyrody dla kl .IV


( przeprowadzonej w dniuTemat lekcji :Czy wiesz co jesz ?Cele lekcji :

Wiadomości :


- uczeń wyjaśni pojęcie ,,zdrowa żywność”,

- odczyta z opakowań skład produktów spożywczych ,

- odczyta termin przydatności produktów do spożycia ,

- wyjaśni dlaczego należy kupować produkty pochodzące

z gospodarstw ekologicznych .

Umiejętności :


- uczeń odróżni niezbędne składniki odżywcze od szkodliwych

(np. konserwantów ,barwników ,antyutleniaczy i

emulgatorów ) ,

- odróżni świeżą żywność od przeterminowanej .


Postawy :

- uczeń jest przekonany o konieczności właściwego doboru

składników odżywczych w codziennej diecie ,

- przestrzega zasad higieny spożywania i przygotowywania

posiłków w celu zachowania zdrowia .

Metody pracy : pogadanka , obserwacja , dyskusja i ,,burza mózgów” .


Forma pracy : indywidualna i grupowa .


Środki dydaktyczne : opakowania po różnych produktach spożywczych ,

koperta z krzyżówkami , wykaz niektórych

dodatków do produktów spożywczych .

Przebieg lekcji :

I . FAZA WSTĘPNA :

1 .Przypomnienie wiadomości o głównych składnikach

pokarmowych .

2 .Przedstawienie tematu lekcji i zapis na tablicy i w

zeszytach .


II .FAZA REALIZACJI :

1 .Podział klasy na grupy .Rozdanie kartek z krzyżówkami .