ZAGADNIENIA DO POWTÓRZENIA DLA KLASY 6


DZIAŁ: ROLA ŚWIATŁA

 1. Podaj przykłady źródeł światła i podziel je na źródła światła naturalne i sztuczne.

 2. Wyjaśnij, co nazywamy promieniem świetlnym?

 3. Wyjaśnij jak rozchodzi się światło?

 4. Wyjaśnij, popierając przykładami, czym różnią się ciała przeźroczyste i nieprzeźroczyste?

 5. Narysuj odbicie światła od powierzchni lustrzanych. Wyjaśnij, jaki obraz nazywamy pozornym?

 6. Podaj i wyjaśnij za pomocą rysunków prawo odbicia światła.

 7. Wyjaśnij, kiedy następuje rozproszenie światła?

 8. Podaj i wyjaśnij za pomocą rysunków prawo załamania światła.

 9. Wymień przykłady zjawisk związanych z odbiciem i załamaniem światła.

 10. Udowodnij, że światło białe jest mieszaniną świateł barwnych.

 11. Opisz zjawisko rozszczepienia światła i wyjaśnij gdzie możemy się z nim zetknąć.

 12. Wyjaśnij powstawanie barw widzianych ciał i jak działają filtry świetlne?

 13. Kiedy widzimy, że coś jest białe a kiedy ,że czarne? Wymień barwy podstawowe i dopełniające.

 14. Opisz budowę oka i drogę promieni świetlnych w oku.

 15. Wytłumacz zjawisko zaćmienia Słońca i Księżyca. Wyjaśnij, co to jest cień i półcień?

 16. Objaśnij oświetlenie Ziemi w pierwszych dniach pór roku.

 17. Opisz poszczególne strefy oświetleniowe Ziemi.

 18. Opisz następstwa ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi.

 19. Wyjaśnij zjawisko dnia polarnego i nocy polarnej.

 20. Wyjaśnij, dlaczego niektóre lata są przestępne?

 21. Wyjaśnij na czym polega przepływ prądu elektrycznego.

 22. Wyjaśnij, popierając przykładami co to są przewodniki i izolatory?

 23. Opisz działanie obwodu elektrycznego uwzględniając różnice w połączeniu równoległym i szeregowym.

 24. Wyjaśnij zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i jak zachować się w czasie burzy?

Zagadnienia utrwalające:

 1. Określ w stopniach i minutach położenie geograficzne wskazanych miejsc.

 2. Określ kierunki świata na mapie, posługując się południkami i równoleżnikami.


DZIAŁ: MORZA I OCEANY – „Życie w wodzie”


WYMAGANIA KONIECZNE I PODSTAWOWE


 1. Z jakimi kontynentami graniczą poszczególne oceany?

 2. Jaka jest różnica między warunkami panującymi w zbiornikach słonowodnych i słodkowodnych?

 3. Czym różnią się morza przybrzeżne od śródlądowych?

 4. Jak ukształtowane jest dno morskie?

 5. Jakie warunki panują w poszczególnych strefach w morzu? Jakie zwierzęta tam występują?

 6. Podaj przykłady zwierząt należących do jamochłonów (parzydełkowców), skorupiaków, mięczaków i kręgowców żyjących w wodzie.

 7. Scharakteryzuj przystosowania tych zwierząt do życia w wodzie.

 8. Opisz przystosowania ryb do życia w wodzie. Jakie inne kręgowce można spotkać w morzu? Podaj przykłady.

 9. Jakie znaczenie mają morza i oceany w przyrodzie i gospodarce człowieka?


WYMAGANIA ROZSZERZONE, DOPEŁNIAJĄCE I WYKRACZAJĄCE


 1. Wymień charakterystyczne cechy budowy organizmów pierwotnych .

 2. Podziel je ze względu na sposób poruszania ( za pomocą wici, rzęsek i nibynóżek) oraz tryb życia (wolno żyjące i pasożyty).

 3. Wymień choroby powodowane przez pierwotniaki.

 4. Jakie jeszcze znaczenie mogą mieć pierwotniaki?

 5. Wymień cechy charakterystyczne parzydełkowców ( jamochłonów) i określ miejsce ich występowania.

 6. Czym różni się polip i meduza ? U których jamochłonów występuje przemiana pokoleń?

 7. Wymień znane ci płazińce i obleńce. Które z nich są pasożytami?

 8. Określ sposób w jaki się zarażamy tymi pasożytami i jak można temu zapobiec.

 9. W jakim środowisku żyją dżdżownice i pijawki należące do pierścienic?

 10. Jak się odżywiają i jakie jest ich znaczenie?

 11. Jak odróżnić skorupiaki, owady i pajęczaki?

 12. Wymień znanych ci przedstawicieli skorupiaków i określ środowisko ich życia.

 13. Wymień owady, które przystosowały się do życia w środowisku wodnym – jaki rodzaj odnóży posiadają?

 14. Jakie stadia rozwojowe mogą występować w rozwoju stawonogów?

 15. Określ tryb życia pajęczaków. Wymień pasożyty i pająki żyjące w wodzie.

 16. Jak dzielimy mięczaki? Określ środowisko w jakim występują poszczególne grupy i podaj ich przedstawicieli.

 17. Wymień cechy charakterystyczne kręgowców.

 18. Określ przystosowanie ryb do życia w wodzie w budowie zewnętrznej i wewnętrznej.

 19. Wyjaśnij przyczyny wędrówki ryb. Podaj przykłady.

 20. Podaj przykłady i przystosowania ryb do życia w poszczególnych strefach zbiorników wodnych.


DZIAŁ: ZWIERZĘTA LĄDOWE

 1. Wymień znanych ci przedstawicieli kręgowców, stawonogów, mięczaków i innych bezkręgowców lądowych.

 2. Na konkretnych przykładach wyjaśnij przystosowania kręgowców do środowiska i trybu życia (dzioby, kończyny, sposób odżywiania i poruszania się)

 3. Wymień cechy charakterystyczne ssaków, ptaków, gadów i płazów.

 4. Scharakteryzuj opiekę nad potomstwem u ptaków i ssaków.

 5. Wymień kręgowce, które w Polsce znajdują się pod ochroną.

 6. Jakie znaczenie mają kręgowce w życiu człowieka?

 7. Scharakteryzuj skorupiaki, owady i pajęczaki.

 8. Wyjaśnij pojęcia związane z rozwojem zwierząt i ich przystosowaniem do życia na lądzie.


DZIAŁ: KRAJOBRAZY ZIEMI – „ciepłe” strefy geograficzne.

 1. Określ co to jest pogoda, klimat i mikroklimat.

 2. Wymień i wyjaśnij przyczyny równoleżnikowego i południkowego zróżnicowania stref krajobrazowych.

 3. Na podstawie rocznego rozkładu temperatur i opadów określ typ i cechy charakterystyczne poszczególnych klimatów.

 4. Przyporządkuj rośliny i zwierzęta określonym strefom geograficznym.

 5. Scharakteryzuj przystosowania roślin i zwierząt do życia w określonej strefie geograficznej.

 6. Jakie uprawy są możliwe w poszczególnych strefach klimatycznych?

 7. Omów wpływ pór roku, żyzności podłoża i dostępu do wody na rozwój roślinności w poszczególnych strefach.

 8. Podaj w przybliżeniu miejsce występowania poszczególnych typów klimatów.

 9. Wymień pozostałe strefy klimatyczne. Czym różnią się od stref „ciepłych”?

 10. Na podstawie podręcznika wyjaśnij pojęcia związane z „ ciepłymi” strefami krajobrazowymi.